آب زنید راه را هین که نگار می رسد مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد

 
فرا رسیدن نیمه شعبان بر منتظران مبارک باد.