همه چیز را فراهم کرده ام تا روزی را برایت ماندگار کنم در یادت

و روز مادر همان روز خاطره انگیز خواهد بود

اوج احساس قشنگ مادرانه ات را برایم نگهدار به آن احتیاج پیدا خواهی کرد

چه ضیافت مادرانه ای خواهد بود

در واپسین روزهای بهاری

کودکانه بگویم

از من بپذیر

جبران آن همه عواطف مادرانه حتی در یک روز بهاری هم دشوار است

این بار به بزرگی خودت که نه به بچگی من ببخش

ناسپاسی هایم را

و

فردا را هم بهارانه یا همان مادرانه با من به شب برسان